Til pressen, blader

Til presse, menighetsblader mm.

Nedenfor følger teksten til presentasjonen om Gjertrudvennene (1) samt to artikkeler (2,3) om Gjertrudvennene som fritt kan brukes i blader, aviser, menighetsblader.

Bilder til bruk i artikkelen eller andre reportasjer kan hentes fra bloggen og hjemmesiden etter spesiell avtale. (gjertrudvennene@hotmail.no)

Intervjuavtaler kan gjøres ved å henvende seg til styret i Gjertrudvennene; gjertrudvennene@hotmail.no. Vi gjør ikke telefonintervjuer, kun ansikt til ansikt (se også menypunktet «Kontakt».)

Det gjøres spesielt oppmerksom på at vi ikke går inn på avtaler om å ha med presse/media i seremonier.

 

Gjertrudvennenes presentasjonsfolder (1)

Denne finnes det link til på nettsiden www.gjertrudvennene.org. Blader som ønsker å bruke teksten, kan hente den her:

Gjertrudvennene ble offisielt etablert 20. oktober 2012, og vi har i dag en rekke lokalgrupper rundt om i landet. Nettverket består av medmennesker og lokalgrupper som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen venn/nettverk. Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under gravferden. Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning.

Når det ikke finnes pårørende, eller disse – av noen årsak – ikke ønsker å ta på seg ansvaret for gravferden, er kommunen iht. den såkalte gravferdslovens paragraf 9 pliktig til å ta seg av arrangementet. Det kalles da en kommunal gravferd.

Vi mener at den enkelte person må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende. For hvert menneske har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det vises oppmerksomhet idet livet tar slutt.  Gjertrudvennene synes ikke at noe menneske skal måtte si farvel til denne verden alene. Alle bør ha venner med seg når det kommer til den endelige avskjeden. Man skal ikke gå den veien alene. Vi har derfor som mål å være til stede i kapellet og være en venn; en Gjertrudvenn. Vår hovedoppgave er tilstedeværelse.

I stor grad er kommunale gravferder et byfenomen, og spesielt i Oslo. Men antallet begravelser er økende – også på mindre steder. I 2015 ble det arrangert 105 slike gravferder i hovedstaden. Antallet på landsbasis er usikkert. På mindre steder er behovet langt mindre, men uansett ser vi det som viktig å etablere oss. I mindre byer kan en lokalgruppe velge å også tilby tilleggstjenester. Dette kan være å bli med en eldre/syk, som kanskje ikke har annet nettverk, på et besøk til en grav. Man kan også følge i en gravferd. For noen er nemlig det å komme seg avgårde til en gravferd eller et gravbesøk, en stor utfordring.

Denne presentasjonen retter seg mot deg som har lyst til å bli Gjertrudvenn og være med i en lokalgruppe, men like mye til offentlighet, prester, begravelsesbyråer, sykehjem/helsepersonell og andre.

 

 

Kontakt

Du blir passiv Gjertrudvenn ved å følge oss på Facebook. Du som ønsker å delta aktivt i en gruppe eller har spørsmål, bes ta kontakt på e-post. Er du urolig for hvordan din egen situasjon/gravferd vil bli, er du også velkommen til å ta kontakt.

 

FORMÅLSPARAGRAF

  • Gjertrudvennene er et nettverk av medmennesker og lokalgrupper som deltar i kommunale gravferder, der det er ventet få eller ingen til å følge
  • Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ønsker det.
  • En lokalgruppe kan også velge å tilby å utføre andre medmenneskelige oppgaver, som å følge en som trenger det, til en gravferd, eller følge en som trenger det, på et gravbesøk.

 

RETNINGSLINJER FOR GJERTRUDVENNENE

  1. Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker og lokalgrupper, der vi følger dem som har få eller ingen andre, til den siste hvile.

 

  1. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet vi ønsker ivareta. Enhver avdød er like viktig for Gjertrudvennene uavhengig av stand, rase, etnisitet, livsløp og andre forhold.

 

  1. Lokalgrupper driver sitt arbeid helt selvstendig på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag og retningslinjer.

 

  1. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Alle gode hjelpere/Gjertrudvenner deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet eller samler inn/skaffer seg midler.

 

 

 

 

 

(2) Artikkel 1:

Gjertrudvennene og den siste avskjeden

Da nettverket Gjertrudvennene ble startet i 2012, var det tanken på det triste ved at noen mennesker forlater vår verden alene, som stod sentralt. For slik vi ser det, finnes det knapt noe sørgeligere enn tanken på at et menneske har levd et liv – kort eller langt, godt eller dårlig –, og så skal knapt noen vite at dette livet er ved veis ende og være med å ta farvel.

Idéen med Gjertrudvennene er derfor hovedsaklig det å bidra ved tilstedeværelse i kommunale gravferder; altså seremonier der det ikke finnes en pårørende som ønsker å ta på seg arrangementet. I Oslo var det i fjor rundt 100 slike kommunale gravferder, mens det på landsbasis var ca. 150. Ofte kan nok en kommunal gravferd gi et signal om også et tidligere ensomt liv, men slett ikke alltid. Årsakene kan være mange.

Vi Gjertrudvenner oppsøker derfor disse seremoniene og deltar diskret. Vi spør aldri om livsløp, etnisitet, religion eller andre forhold når vi stiller opp i en gravferd. Det er uvesentlig for oss. Vi ønsker bare å være til stede som venner.

Men selvsagt gjør vi vi oss allikevel mange tanker om den avdøde når vi tar del i seremonien i ett av hovedstadens vakre kapeller. For et medmenneske har gått bort, og et lys er sluknet. Det er alltid en dramatisk begivenhet.

Noen ganger er det slik at vi Gjertrudvenner er helt alene i et ellers tomt kapell. Å være der for den som ingen har, er en ekstra sterk opplevelse. Andre ganger kan det være noen få som følger, kanskje naboer eller fjernere slektninger. Selvsagt er opplevelsen ekstra dramatisk når vi er alene om å følge.

Selv opplevde jeg ett av mitt livs aller sterkeste øyeblikk da jeg oppsøkte Gamle kapell på Vestre gravlund i Oslo en høstlig og grå regnværsdag for en tid siden. En middelaldrende dame, Eleni, skulle bisettes. Inne i det mørke, vakre kapellet stod kisten med blomstene fra kommunen. Lysene var tent, og organisten spilte opp. Rammen var vakker, men du verden så trist å erkjenne at jeg var den eneste som var kommet for å følge; for å si farvel til Eleni. Der og da føltes det ualminnelig viktig at jeg var der, så hadde hun i allefall én hos seg denne avskjedsdagen. Kanskje har jeg aldri følt at jeg har vært med på noe viktigere.

Noen av oss Gjertrudvenner opplever nok ekstra sterkt denne tristheten ved tanken på at et menneske skal bisettes, nærmest uten at noen vet det, uten at noen er der under seremonien, uten at noen bryr seg. Det var derfor Gjertrudvennene ble startet. Navnet Gjertud betyr for øvrig “spyd med styrke”, og det syntes vi passet godt. For styrke trenger man i dette arbeidet.

En sjelden gang treffer vi på et menneske som trekker undrende på skuldrene av vårt engasjement. – Kan det være nødvendig? – Den døde vet jo ikke om det. – Bedre å gjøre noe for dem mens de lever.

Joda, vi skulle nok gjerne hjulpet alle, men situasjonen er jo den at vi aldri vet hvem de avdøde er før de er borte. Og heldigvis har vi en rekke foreninger og andre, som Røde Kors, Fransiskushjelpen, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre som arbeider spesifikt med å bøte på mange ensommes situasjon – mens de lever. Så vårt svar til skeptikerne er: Ja, det er nødvendig. Og det gjør faktisk en forskjell om noen følger en avdød til den siste hvile. Det handler om verdighet.

Å sitte i et nærmest tomt kapell og høre forretter fortelle litt om den avdøde, kan gjøre et sterkt inntrykk. Vi kjenner ikke den avdøde fra før av, men vi blir allikevel litt kjent under seremonien. Den tanken som oftest griper meg, er at avdøde en gang var en liten pike eller gutt med et spennende  liv foran seg. Jeg tenker på foreldrene som lykkelig hadde sett den lille ta fatt på livet. Og jeg tenker ofte at det sannelig er bra at foreldrene ikke fikk oppleve at deres vesle nå gravlegges uten at knapt et eneste annet medmenneske verken vet om det eller er med under seremonien.

Det er også et tankekors at de gravferdene de fleste av oss tar del i, nesten er å anse som en form for gode opplevelser. Den pårørende møter oftest stor forståelse, kirken er full av høytidskledde slektninger og venner og det bugner av blomster og omsorg. Etterpå samles man ofte til minnestund.

Slik er ikke de fleste kommunale gravferder. Det er sørgelig, og det kunne vært sagt så mye følelsesladd om emnet.

Gjertrudvennene er  for øvrig også åpen for å ta del i såkalte vanlige gravferder, der prest eller sykehjem vet at det ikke er mange til å følge. Men da er vi avhengige av tips.

På Facebook har Gjertrudvennene mange støttespillere, og noen tar også aktivt del i lokalgrupper som er under etablering rundt i hele landet. Arbeidet i Oslo er spesielt viktig, og Oslo-gruppen er nå godt etablert. Det arbeides nå med opparbeid av lokalgrupper over hele londet.

På hjemmesiden www.gjertrudvennene.org finnes mye informasjon  og kontaktinfo for den interesserte. La meg også nevne at nettverket ikke er religiøst basert, at Gjertrudvennene ikke har noen økonomi, og at enhver Gjertrudvenn derfor deltar uten noen form for godtgjørelse.

Vi håper vår tjeneste gjør en liten forskjell. Vi er der for våre medmennesker, vi ønsker å være en venn for dem som ingen har; en Gjertrudvenn.

 

Lars

Sekretær i Gjertrudvennene

 

(3) Artikkel 2:

Gjertrudvennene

Gjertrudvennene (GV) er et relativt nyetablert nettverk av medmennesker og lokalgrupper som ønsker å bidra i gravferder for dem som ingen andre har. Vårt mål er å være til stede for den avdøde på den aller siste avskjedsdagen i kirken/kapellet; være en venn – en Gjertrudvenn.

Gjennom oppslag i media får vi stadig oftere se at det dør mennesker som av ulike grunner ikke har noen til å følge i avskjedens øyeblikk. Det er en veldig trist situasjon. Når det ikke finnes en pårørende eller andre til å ta seg av gravferden, trer kommunen inn og arrangerer en såkalt kommunal gravferd. I Oslo var det i 2013 rundt 100 slike seremonier, på landsbasis rundt 150.

Gjertrudvennene mener at ikke noen skal måtte gå den siste veien alene. Når et liv er levd, og et lys er sluknet, så skal avdøde uansett vises den respekt at venner følger til den siste hvilen. Derfor vil vi gjerne være til stede med én eller flere representanter ved alle kommunale seremonier og gjerne ellers også – når vi får vite at det er et behov.


Gjertrudvennene er ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet som er det sentrale. Selvsagt er også enhver avdød like viktig for oss, uavhengig av etnisitet, stand, livsløp osv.

Nettverket har ingen ansatte og ingen økonomi.. Den enkelte Gjertrudvenn mottar heller ingen betaling eller godtgjørelse og dekker selv ev. reiseutgifter og annet.


Gjertrudvennenes mål er å etablere lokale ressursgrupper over hele Norge. De kommunale gravferdene er per i dag riktignok stort sett et byfenomen, og spesielt i storbyene er det derfor ekstra viktig å starte selvstendige lokalgrupper. I mindre byer og bygder er det ikke så vanlig med kommunale gravferder, men også her har vi et ønske om å starte opp ressursgrupper og finne frem til reflekterte, empatiske mennesker; Gjertrudvenner. For på mindre steder vil den lokale gruppen kunne bidra med menneskelighet også i de såkalte vanlige gravferdene, der det ventes å være få til å følge. Kanskje kan lokale Gjertrudvenner også bidra med andre oppgaver, for eksempel ved – på ulike vis – å støtte opp om en enslig pårørende som ikke makter å stå alene med alt rundt gravferden. Derfor er det interessant å finne frem til ressurspersoner også på mindre steder.

Å være Gjertrudvenn passer nok ikke for alle. Man bør nok ha litt livserfaring og ha evnen til diskret tilstedeværelse. For en er ikke Gjertrudvenn for å eksponere seg selv og egen deltakelse, men for å yte en liten innsats i all stillhet.

Ta gjerne kontakt med oss om du kunne være interessert i å være med i – eller starte opp – en lokalgruppe. Kontakt oss da på e-post; gjertrudvennene@hotmail.no.


Les mer om
Gjertrudvennene:
Hjemmeside:
www.gjertrudvennene.org
Blogg:
www.gjertrudvennene.isay.no
Facebook: Gjertrudvennene
Twitter: @gjertrudvennene

Med vennlig hilsen Gjertrudvennene

 

PS.
De vedlagte illustrasjonsbildene kan fritt benyttes
i et eventuelt oppslag om Gjertrudvennene. Foto: GV