Formålsparagraf

Formålsparagraf:

A. Gjertrudvenneneer et nettverk bestående av kontaktpersoner og lokalgrupper som deltar i gravferder uten ansvarlig pårørende (kommunale gravferder), der det er ventet få eller ingen til å følge.

B. Når det ikke finnes pårørende som tar på seg ansvaret for en gravferd, er det kommunen som plikter å arrangere. Gjertrudvennene har en målsetting om at enhver gravferd uten ansvarlig pårørende i Norge, skal foregå på respektfull måte og på lik linje med andre gravferder. Dette inkluderer blant annet at kommunen besørger avisannonsering, at det avholdes seremoni med forretter og musikk, kiste, at det bekostes en bårebukett, at det lages program til utdeling og at avdøde får et navnet gravminner.

C. Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ber om det.

D. En lokalgruppe kan også velge å utføre oppgaven med å følge en som trenger det, til en gravferd, eller følge på et gravbesøk.

 

Retningslinjer:

A. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men er opptatt av å ivareta menneskeverdet. Enhver avdød er like viktig for Gjertrudvennene uavhengig av etnisitet, religion, stand og livsløp

B. Lokalgrupper driver helt selvstendig sitt arbeid på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag, formålsparagraf og retningslinjer.

C. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Enhver Gjertrudvenn deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen Gjertrudvenn kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet eller samler inn/skaffer seg midler.

D. Gjertrudvenners deltakelse i gravferder skal skje på en diskret og tilbaketrukket måte.